Neem nu contact op

079-203 31 10 Bel nu Stuur bericht

Privacyverklaring

Download de privacyverklaring (PDF)

PRIVACYVERKLARING KINT EN HOOGENRAAD STRAFRECHTADVOCATEN  (geldend vanaf 1 juli 2021)

 1. Algemeen

Kint en Hoogenraad Strafrechtadvocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. In deze verklaring informeren wij u graag over welke gegevens wij over u verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dit doen, welke rechten u heeft, en hoe u deze ten aanzien van ons kan uitoefenen.

Kint en Hoogenraad Strafrechtadvocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, geldend sinds 25 mei 2018) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Kint en Hoogenraad Strafrechtadvocaten verwerkt.

Kint en Hoogenraad Strafrechtadvocaten is verantwoordelijk voor de verwerkingen die in deze privacyverklaring aan de orde komen.

 1. Doel verwerking persoonsgegevens

Kint en Hoogenraad Strafrechtadvocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • controle ter voorkoming van het behartigen van tegenstrijdige belangen;
 • het innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • werving en selectie (ingeval van sollicitaties).
 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Kint en Hoogenraad Strafrechtadvocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Naam;
 • Adres;
 • Geboortedatum;
 • Titel(s);
 • Geslacht;
 • BSN-nummer;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Postadres;
 • Financiële gegevens;
 • Bankrekeningnummers;
 • Zakelijke gegevens;
 • Strafrechtelijke gegevens;
 • alle relevante informatie, al dan niet persoonsgebonden, die noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Kint en Hoogenraad Strafrechtadvocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen), of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 1. Grondslag verwerking persoonsgegevens

Kint en Hoogenraad Strafrechtadvocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.
 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Kint en Hoogenraad Strafrechtadvocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Kint en Hoogenraad Strafrechtadvocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Kint en Hoogenraad Strafrechtadvocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Kint en Hoogenraad Strafrechtadvocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Kint en Hoogenraad Strafrechtadvocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Voor commerciële doeleinden worden persoonsgegevens niet gedeeld.

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Kint en Hoogenraad Strafrechtadvocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Kint en Hoogenraad Strafrechtadvocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Kint en Hoogenraad Strafrechtadvocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 1. Bewaartermijn persoonsgegevens

Kint en Hoogenraad Strafrechtadvocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 1. Privacyrechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waaronder Kint en Hoogenraad Strafrechtadvocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Kint en Hoogenraad Strafrechtadvocaten, t.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming mr. R.P.A. Kint, Postbus 135, 2700AC te Zoetermeer. Voor vragen over ons privacy beleid kunt u ook een e-mail sturen naar kint@khsa.nl.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Kint Strafrechtadvocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 1. Statistieken, cookies, online klanttevredenheidsonderzoek

Kint en Hoogenraad Strafrechtadvocaten houdt geen gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden.

Persoonsgegevens die worden verzameld door het invullen van het online contactformulier en/of het invullen van het klanttevredenheidsonderzoek op de website, worden verwerkt met inachtneming van de bepalingen in deze privacyverklaring.

 1. Aanpassing privacyverklaring 

Kint en Hoogenraad Strafrechtadvocaten heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

 1. Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met kint@khsa.nl

Zoetermeer, 1 juli 2021

Hoe kunt u ons bereiken?

E-mail

info@khsa.nl

Stuur nu een bericht

Contactformulier

Contactformulier

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

U bent nog maar één stap verwijderd van de beste strafrechtelijke hulp. Verzend uw bericht en krijg de hulp die u verdient.